Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
Na jakich zasadach 100 tysięcy na działalność pozarolniczą? Agro Brand

Na jakich zasadach 100 tysięcy na działalność pozarolniczą?

Napisane przez  Gru 19, 2016

Na pierwszy kwartał 2017 roku zapowiedziano nabór wniosków w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Środki pochodzą z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc przyznawna będzie w związku z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej. Mogą o nią wnioskować osoby fizyczne a poomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach:
- pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
- druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020 lub spełnia następujące warunki:
- jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca  położone jest w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Biznesplan powinien zakładać, że:
miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się  w miejscowości, należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
- nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
- „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu:
- zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
- zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.
- nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Nabór wniosków
Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.
Link do aktualnego harmonogramu naborów wniosków do pobrania ze strony Ministerstwa Roolnictwa i Rozwoju Wsi: harmonogram PROW-2014-2020

(rpf) jm / źródło: MRiRW