logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *
Będzie pomoc dla gospodarstw Natura 2000 fot. OkiemRolnika.pl

Będzie pomoc dla gospodarstw Natura 2000

Napisał  Mar 18, 2017

Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach Natura 2000 będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł liczyć na pomoc? W jakiej wysokości? Na jakie działania? Kiedy będzie można złożyć wniosek?

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.

Zgodnie z opracowywanymi przepisami o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia może ubiegać się rolnik, będący posiadaczem gospodarstwa, w którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położony jest na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony dla obszaru Natura 2000.

Katalog kosztów kwalifikowalnych zaproponowany w projekcie rozporządzenia obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy (przebudowy, remontu połączonego z modernizacją) budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Limit pomocy, w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że w przypadku operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 50%, a w przypadku operacji realizowanych przez młodych rolników − 60%.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 przewidziany jest na III kwartał 2017 roku.

(rpf) rp / źródło: MRiRW

reklama