3,5°C

reklama
reklama
PROW 2014-2020: wsparcie dla gmin i instytucji kultury fot. OkiemRolnika.pl

PROW 2014-2020: wsparcie dla gmin i instytucji kultury

Napisał  Kwi 24, 2017

Nawet 500 tys. zł. na działania związane między innymi z kształtowaniem przestrzeni publicznej i ochroną zabytków na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa.

Projekt dotyczy szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pomoc w ramach tych typów operacji będzie mogła być przyznana na:
1) budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
2) kształtowanie przestrzeni publicznej,
3) odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
4) zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Beneficjentem wsparcia może być gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wysokość pomocy (łącznie w ramach trzech typów operacji) nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej w ramach powyższego typu operacji wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych danej operacji. Operacje będą mogły być realizowane w gminach wiejskich lub w gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub w gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

Operacje wybierane będą do realizacji na podstawie liczby uzyskanych punktów za spełnienie określonych w rozporządzeniu kryteriów wyboru (kryteria krajowe oraz kryteria regionalne).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów wyboru to 32 punkty, w tym 12 punktów to punkty dotyczące specyfiki regionu, które stanowią ok. 40% wszystkich kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. 

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację ww. typów operacji został określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

(rpf) rp / źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama