Finansowanie wspólnej polityki rolnej agrobrand.pl

Finansowanie wspólnej polityki rolnej

Napisał  Kwi 07, 2016

W środę przez Radę Ministrów został przyjęty projekt zmian ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Wprowadzone do ustawy rozwiązania mają dać jednostkom samorządu terytorialnego możliwość otrzymywania z wyprzedzeniem, czyli jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy, środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w ustawie mają objąć inwestycje związane m.in. z rozwojem oraz modernizacją rolnictwa i leśnictwa. Pieniądze mogą zostać wykorzystane między innymi na wydatki, które dotyczą scalania gruntów, przykładowo: finansowanie przygotowania dokumentacji technicznej. W takiej umowie o przyznanie pomocy zawieranej z beneficjentem będą określone warunki wypłaty oraz zasady rozliczania środków poniesionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych.

Ujednolicone zostały ponadto zasady dotyczące przekazywania agencji płatniczej środków na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Od wejścia w życie ustawy obowiązywać będzie jednakowa zasada przekazywania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Dotychczas wymagano wniosku ministra rolnictwa i rozwoju wsi składanego do ministra finansów o uruchomienie płatności z EFRROW. Po zmianach ma to dotyczyć także EFRG.

Przywrócony został termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który ma obowiązywać po 60 dniach ze względu na konieczność nowelizacji rozporządzenia wykonawczego. 

Źródło: MRiRW