19.7°C

KRUS: zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r. fot. © Robert Kneschke - Fotolia.com

KRUS: zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Napisał  Sty 18, 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w roku 2018.

KRUS jako płatnik emerytur i rent, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do pobierania w systemie comiesięcznym zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, wysokość zaliczek to 18% świadczenia, jakie zostało uzyskane w danym miesiącu, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 46,33 zł (jest to kwota ustalona od kwoty zmniejszającej podatek, która do końca 2016 roku wynosiła 556,02 zł i podzielona przez 12 miesięcy daje 46,33 zł).

Jednocześnie KRUS informuje, że w przypadku jeżeli emeryt lub rencista przekroczy dochód 85,528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, wysokość zaliczki nie będzie wynosić 18 lecz 32% uzyskanego w danym miesiącu dochodu i nie będzie pomniejszana o kwotę 46,33 zł. W przypadku świadczeń, które wypłacane są w niskich kwotach tzn. takich, które wynoszą do 257 zł miesięcznie, zaliczki na podatek dochodowy nie będą pobierane.

Jeżeli chodzi o ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Na ich podstawie, kwota zmniejszająca podatek w roku 2018 wynosi od 0-1440 zł i zależna jest od wysokości rocznego dochodu.

Kasa zaznacza jednak, że wysokość kwoty zmniejszającej podatek, będzie obliczana indywidualnie dla każdego emeryta i rencisty.

W przypadku jeżeli emeryt i rencista uzyska roczne dochody przekraczające 8.000 zł, ale mniejsze niż 13.000 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek i znajdzie się ona w przedziale między 1.440 zł a 556,02 zł.

W przypadku emerytów i rencistów, którzy uzyskają dochody roczne wyższe niż 13.000 zł, ale mniejsze niż 85.528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRUS

reklama