MRiRW: dialog z rolnikami jest możliwy fotolia.com

MRiRW: dialog z rolnikami jest możliwy

Napisał  Maj 10, 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje otwartość na postulaty i zgłoszenia środowisk rolniczych, zapewniając jednocześnie, że wszystkie zgłoszenia są szczegółowo analizowane i uwzględniane w nowelizacjach uregulowań prawnych.

Rozmowy odbywają się w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Rada ta została stworzona i powołana zarządzeniem Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwietniu 2016 roku i jak zapewnia Ministerstwo, prowadzi aktywną działalność.

W skład Rady Dialogu Społecznego wchodzą reprezentanci polskich, branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym. Głównym przedsięwzięciem Członków jest analizowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, dotyczących poszczególnych sektorów rolnictwa w Polsce.

Resort rolnictwa deklaruje, że niezależnie od funkcjonowania Rady, minister – K. Jurgiel oraz jego zastępcy odbywają spotkania i prowadzą rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji rolniczych. Ministerstwo wymienia szereg spotkań, m.in. z niedawno powołaną Federacją Rolną, na którym, jak zapewnia resort, została omówiona kwestia dotycząca systemu dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, giełdy rolnej oraz zwalczania ASF i szkód łowieckich.

Propozycje zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie przyznawania odszkodowań zostały poruszone w zeszłym miesiącu na spotkaniu z przedstawicielami Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń. Możliwości pomniejszenia odszkodowania w zależności od wielkości uchybień popełnionych przez posiadacza zwierzęcia zostały w większości wdrożone do obowiązujących przepisów.

Ministerstwo zapewnia, że jednocześnie prowadzi działania, dotyczące innych sektorów, związanych z rolnictwem. Odbyte spotkania przede wszystkim dotyczyły sytuacji na rynku warzyw, głównie ziemniaków.

W odpowiedzi na uwagi środowisk rolniczych o występowaniu nieprawidłowości na rynku ziemniaków, instytucje, zajmującym się bezpieczeństwem żywności, mają w trwającym sezonie wzmocnić działania kontrolne. Kontrolą zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po negocjacjach Ministra z Komisją Europejską w sektorze warzywnym, na rynku ziemniaków wprowadzono szereg udogodnień dotyczących ich eksportu. Ułatwienia dotyczą możliwości wysyłania ziemniaków bez konieczności przeprowadzenia badań, jeśli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za wolne od bakteriozy pierścieniowej. Odstępuje się także od obowiązku plombowania środka transportu, które eksportowane są z Polski.

Resort rolnictwa, informuje, że poddanych analizie i opracowywanych jest także wiele innych zmian legislacyjnych w zakresie przepisów, dotyczących: kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej oraz oznakowania kraju pochodzenia oraz nazewnictwa mogącego wprowadzać obecnie w błąd konsumenta.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o zgłaszanie na bieżąco wszystkich nieprawidłowości, aby zniwelować nieuczciwą konkurencję i walczyć z wszelkimi niedogodnościami. Minister zaznacza, że aby działania odniosły pozytywny skutek potrzebne są wspólne działania, takie jak na przykład: łączenie się w grupy producenckie czy w formy spółdzielcze.

Zdaniem ministerstwa, dzięki takim działaniom możliwe jest stworzenie jeszcze silniejszej pozycji w rynku żywnościowym ale także wzrost dochodów poprzez zniwelowanie zbędnego łańcucha pośredników.

Przykładem, ukazującym sukces wspólnych działań jest strategia rozwoju sektora wołowiny. Porozumienie „Polska wołowina 2022” uchwalone w 2016 roku i obrana strategia spowodowała poprawę ale jak zaznacza Minister należy już podejmować wyprzedzające działania, które uchronią rynek od pogorszenia sytuacji.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawi informacji MRiRW

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia