4.4°C

ASF i susza: pomoc dla rolników według kolejności zgłoszeń

Napisał  Kwi 16, 2019

Od dwóch tygodni regionalne Agencje przyjmują wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Warto złożyć je jak najszybciej, bowiem pomoc przyznawana jest według kolejności zgłoszeń.

Unijne środki dla poszkodowanych przez ASF

W tegorocznym naborze wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest możliwość przyznania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty związane z ASF. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30% posiadanych świń. Przyznaną pomoc wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Kolejną zmianą jest odstąpienie od stosowania kryteriów wyboru inwestycji. Dzięki temu większa liczba poszkodowanych przez ASF i klęski żywiołowe będzie mogła uzyskać pomoc w ramach dostępnych środków.

Nowością jest także to, że przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód w roku, w którym składany jest wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok jego złożenia. Dotychczas możliwe było wykazywanie strat tylko z roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającego.

Pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda. Przy wyliczeniach pomijany jest rok o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc realizowana jest w ramach działania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać do 28 czerwca br.

Pomoc dla rolników dotkniętych klęskami i ASF w liczbach
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ubiegłym roku została wypłacona kwota wsparcia z budżetu krajowego wynosząca 1,86 mld zł. Do poszkodowanych przez suszę i powódź trafiło 1,4 mld zł, z kolei na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń ponad 145 mln zł.

(rpf) jp / ARiMR

reklama