30,6°C

reklama
reklama
Od 2 maja właściciele lasów mogą składać wnioski o wsparcie fot. Eryk Bok

Od 2 maja właściciele lasów mogą składać wnioski o wsparcie

Napisał  Maj 03, 2019

Od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku właściciele lasów mogą składać wnioski o uzyskanie pomocy z PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Pomoc ma na celu wsparcie inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Pomocą objęte zostaną prywatne lasy w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

- Kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan.
- Dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja.
- Pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

Od czego zacząć?
Po zgromadzeniu wymaganych załączników należy złożyć wniosek do Nadleśnictwa o sporządzenie planu inwestycji. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

- Wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje.
- Wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.
- Zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo, jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.

Gdzie składać wnioski o pomoc?
Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, wraz z załącznikami, będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR.

Kto i na co może otrzymać wsparcie?
Pomoc przyznawana będzie właścicielom lasów posiadającym numer identyfikacyjny, którzy zobowiążą się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Inwestycje mogą obejmować: przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie lub dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie; zróżnicowanie struktury drzewostanu; założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie; czyszczenie późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie oraz zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia
Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, w zależności od wybranej inwestycji i przy nachyleniu terenu powyżej 12°, właściciel lasu może otrzymać 14 213 zł/ha. Inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu to dopłaty rzędu od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha, a wysokość wsparcia na założenie remizy – 848 zł.

Właściciele lasów, którzy zdecydują się na czyszczenie późne mogą otrzymać od 764 zł/ha do 917 zł/ha, z kolei inwestycja w zabiegi ochronne przed zwierzyną to dofinansowanie w wysokości nawet 1 488 zł/ha.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR 

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama