12.4°C

Wkrótce nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Napisał  Sie 19, 2019

Od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc ma być przyznawana rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

- gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami;
- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.;
- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:
- wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:
a) co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), lub rybach
b) dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
- powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:
a) w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz
b) po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 1149), w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tysięcy zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Pomocy nie przyznaje się rolnikowi, któremu powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń, jeżeli temu rolnikowi została przyznana pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama