17.6°C

Rolnictwo istotne w działaniach na rzecz ochrony klimatu

Napisał  Wrz 25, 2019

Ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu nabiera coraz większego znaczenia. Rosną oczekiwania społeczne wobec roli, którą ma do odegrania rolnictwo Unii Europejskiej w tym względzie.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w Helsinkach.Prezydencja fińska zaproponowała dyskusję na bazie przygotowanego dokumentu pt. Zmiana roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu – promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie. 

Polski minister zwrócił uwagę, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i wprowadzaniu go do gleby. Dla przyszłego rolnictwa ochrona gleby, jej urodzajność, żyzność są bardzo ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata. System badań, a przede wszystkim edukacji jest bardzo ważny, by te cele były dobrze rozumiane przez rolników.

Według ministra Ardanowskiego problem jest głębszy: – Rolnicy o niskich dochodach, osaczeni przez ekspansywne banki, ograniczani w swojej produkcji przez ludzi, którzy na wsi chcą mieszkać, nie jako rolnicy, nie będą realizować z wielką ochotą dodatkowych nałożonych wymagań, które nie przynoszą im wymiernych korzyści. Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków w prezentowaniu podejścia: jeżeli chcesz mieć czystą wodę , w ogóle mieć wodę , jeżeli chcesz mieć czyste powietrze, lasy, roślinność, to wiedz , że to wymaga środków, nie tylko przymusu dla rolników. Może to zmieni podejście polityków do finansowania wspólnej polityki rolnej i jej nowych wyzwań.

Komisja Europejska poinformowała, że nowe propozycje działań środowiskowych zawartych w pakiecie legislacyjnym dotyczącym WPR po roku 2020 wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom (wzmocniona warunkowość), dając państwom członkowskim elastyczne ramy do działania i realizacji celów środowiskowych. Wiele delegacji podkreślało, że rolnictwo może i musi być częścią rozwiązania, a nawet liderem zmian, podkreślając, że nowym wyzwaniom i zwiększonym ambicjom środowiskowym powinien towarzyszyć odpowiedni budżet na WPR. Państwa członkowskie muszą mieć odpowiednią elastyczność w podejmowaniu działań i możliwość dostosowywania ich do lokalnych warunków.

Na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywały się także spotkania bilateralne. Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Irlandii Michaelem Creedem. Głównym tematem dyskusji były sprawy brexitu oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Ministrowie uzgodnili potrzebę wspólnych i solidarnych działań wobec zagrożeń, jakie dla sektora rolnego niesie bezumowny brexit. Potrzebne będą środki w budżecie UE na wsparcie sektorów dotkniętych zmianami w polityce handlowej z Wielką Brytanią.

Minister Ardanowski podkreślił potrzebę odpowiedniego budżetu na WPR po 2020 r. oraz wyrównania dopłat bezpośrednich. Zróżnicowanie dopłat bezpośrednich nie ma uzasadnienia wobec wyrównywania się kosztów prowadzenia produkcji rolniczej w państwach UE.

(rpf) Źródło: MRiRW

reklama