22.9°C

Wkrótce rusza nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach Natura 2000 fotolia

Wkrótce rusza nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach Natura 2000

Napisał  Lis 19, 2019

Od 29 listopada do 28 grudnia br. będzie można składać wnioski o refundację kosztów związanych z inwestycjami w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Wsparcie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz nieużytków, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto właściciel gospodarstwa, którego łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co najmniej 1 ha, musi prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Ubiegający się o pomoc powinien również mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in.:
- budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,- zakup nowych maszyn lub urządzeń do:
- przygotowywania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych – wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
- wyposażenie położonych na - obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegi dla zwierząt,
- zakup nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych,
- budowa lub zakup wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych.

Wsparcie będzie przyznane i wypłacane do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę lub nadać pocztą.

Jeżeli gospodarstwo jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym Agencji działającym w tym województwie, w którym położona jest największa część trwałych użytków zielonych wchodzących w skład tego gospodarstwa położonych na obszarze Natura 2000.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama