logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *
Wkrótce nabór wniosków na inwestycje ochrony wód przed azotanami fot. Adobe Stock

Wkrótce nabór wniosków na inwestycje ochrony wód przed azotanami

Napisał  Lis 28, 2019

W terminie od 30 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 r. będzie można składać wnioski na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - informuje ARiMR. Udzielana pomoc pochodzi z poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O pomoc będą mogli ubiegać się posiadacze gospodarstwa rolnego, w którym prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Dodatkowo rolnik musi posiadać numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

W przypadku rolnika będącego osobą fizyczną pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi powyżej, m.in.: kieruje gospodarstwem (tzn. ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia), jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, dotyczących warunków przechowywania:
- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
- kiszonek, lub
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję, o której mowa w punkcie b, przyznaje się w przypadku, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wniosek o przyznanie pomocy dostępny na stronie ARiMR należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Można zrobić to osobiście lub przez upoważnioną osobę, lub pocztą.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru.

Nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama