9.5°C

Koła Gospodyń Wiejskich muszą do końca roku wykorzystać środki z ARiMR fotolia

Koła Gospodyń Wiejskich muszą do końca roku wykorzystać środki z ARiMR

Napisał  Gru 19, 2019

Coraz mniej czasu zostało na wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z ARiMR przez Koła Gospodyń Wiejskich. Niedotrzymanie terminów spowoduje konieczność zwrotu przyznanej pomocy.

Przypominamy o terminach, w których koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy na realizację zadań statutowych oraz do jej rozliczenia. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229 z późn. zm.), koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do:
- wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r.,
- rozliczenia przyznanej w 2019 r. pomocy tj. złożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy do 31 stycznia 2020 r.

W myśl § 4 ust 2 w/w rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o przestrzeganiu tych terminów. Ich niedotrzymanie spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR