8.7°C

Wkrótce nabór wniosków na działanie „Kontrola i Egzekwowanie”

Napisał  Sty 15, 2020

Od 30 stycznia do 17 lutego 2020 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania Wspieranie Wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, dla której kosztami kwalifikowalnymi są koszty operacyjne wynagrodzeń brutto oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanych zadań przez:
1. pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji;
2. pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli;
3. obserwatorów kontroli;
4. członków załóg statków patrolowych służących przeprowadzaniu kontroli.

Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie może składać Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego4.

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Można zrobić to osobiście, przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo pocztą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 000 000,00 złotych.

Kryteria wyboru operacji
Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267, z późn. zm.), w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR