8.7°C

fotografia ilustracyjna fotografia ilustracyjna fot. Adobe Stock

Wkrótce nabór wniosków na operację „Premie rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach objętych ASF”

Napisał  Sty 28, 2020

W terminie od 28 lutego do 28 marca br. Będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” na obszarach objętych ASF – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków dotyczy operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pomoc przyznawana będzie na operacje związane z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń.

Pomoc przyznawana będzie w formie premii w wysokości:
- 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
- 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
- 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana będzie osobie fizycznej, która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.GOV.PL

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.Wniosek składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR