9.5°C

60 tysięcy na restrukturyzację małych gospodarstw z obszarów ASF

Napisał  Lut 13, 2020

W terminie od 28 lutego do 28 marca 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na operacje związane z zaprzestaniem chowu i hodowli świń realizowane na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O pomoc finansową w ramach tego programu może ubiegać się rolnik, jeżeli m.in.:

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

- przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu;

- planowana operacja jest prowadzona na terytorium Polski na obszarze wymienionym w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.);

- nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie;

- nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:

  1. a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  2. b) na objęte programem operacje typu:

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub

- „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub

- „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;

- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

- działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

- jego:

  1. a) dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  2. b) przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro)
i wypłaca się ją w dwóch ratach:

- I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),

- II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa osobiście lub pocztą przesyłką rejestrowaną.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama