17.6°C

Rybactwo i Morze: wkrótce nabór wniosków na działanie „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” fotolia

Rybactwo i Morze: wkrótce nabór wniosków na działanie „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”

Napisał  Lut 20, 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Na co można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji na rozwój działalności polegającej na inwestycjach:
- związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;
- na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.

Kto może składać wnioski?
- Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;
- uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20144.

Kiedy można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od 9 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę przez upoważnioną albo wysłać pocztą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 25 000 000 złotych.Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:1) w ramach art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:
a) poniżej 12 m – 5 pkt,
b) od 12 do 18 m – 3 pkt,
c) powyżej 18 m – 1 pkt;2) w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu, przez:
a) powyżej 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,
b) od 75 do 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;

3) w ramach art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wyniosła:
a) od 3 do 15 t – 2 pkt,
b) powyżej 15 do 25 t – 6 pkt,
c) powyżej 25 t – 10 pk.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama