5.2°C

Sprawdź aktualny harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Napisał  Lip 11, 2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

 

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Sierpień / wrzesień 2016 r.** 

2. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Wrzesień 2016 r. oraz II kwartał 2017 r. 

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstwI kwartał 2017 r.*** 

4. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” / I kwartał 2017 r.*** 

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c. / I kwartał 2017 r. 

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. / I kwartał 2017 r. 

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”. / II kwartał 2017r. 

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Nabór tematyczny (rolnicy). / wrzesień 2016 r. 

2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” / październik 2016 r. 

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. / I kwartał 2017 r.*** 

4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Nabór – zakłady przetwórcze. / I kwartał 2017 r. 

 

ROZWÓJ TERYTORIALNY 

1. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćlipiec 2016 r.***** 

2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. / wrzesień 2016 r.**** 

3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. / grudzień 2016 r.**** 

4. Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”. / II kwartał 2017 r.**** 

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI 

1. Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” / I kwartał 2017 r. 

2. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”. / I kwartał 2017 r. 

3. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców I kwartał 2017 r. 

4. Działanie „WspółpracaI kwatał 2017 r.*** 

 

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI 

1. Poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. / wrzesień 2016 r. 

2. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”. / listopad 2016 r. oraz II kwartał 2017 r. 

 

* Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych. 
** Termin uzależniony od wystąpiania klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. 
** Termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatnicznej. 
**** Termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru. 
***** Termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru. 

 

 źródło: MRiRW