-1.9°C

reklama
reklama

Nie ma możliwości przeniesiena obciążonej hipoteki na rzecz Skarbu Państwa

Napisał  Kwi 08, 2020

Dyrektor Generalny KOWR poinformował Oddziały Terenowe, że w świetle przepisów ustawy należy przyjąć, że przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych hipoteką nie jest możliwe. Informacja została przekazana do Oddziałów Terenowych KOWR w związku z wątpliwościami, które pojawiły się w zakresie interpretacji zapisów art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 9.11.2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ustawa nie określa bowiem ani trybu przejmowania takich nieruchomości, ani trybu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych z chwilą przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa czy też zasad wypłaty przez KOWR odszkodowania na rzecz wierzyciela rzeczowego.

W związku z tym celem realizacji ustawy zobowiązano Dyrektorów OT KOWR do stosowania poniższych wytycznych przy restrukturyzacji zadłużenia poprzez przejęcie długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne:
- Wszczęcie postępowania wobec nieruchomości obciążonej hipoteką możliwe jest tylko w przypadku, gdy ustanowione zabezpieczenie dotyczy zobowiązań wymagalnych, które mogą zostać przejęte przez KOWR w trybie ustawy.
- Wierzyciel na etapie potwierdzania salda zobowiązań, które mają być objęte umową przejęcia długu, winien wstępnie zobowiązać się do wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z chwilą spłaty należności nią zabezpieczonych. Zobowiązanie to w formie pisemnej winno zostać złożone wraz z wnioskiem o przejęcie długu lub ewentualnie w toku jego uzupełniania.
- W takim przypadku do dalszych rozliczeń przyjmowana jest wartość nieruchomości określona w złożonym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez KOWR operacie szacunkowym, bez pomniejszenia tej wartości o wysokość wpisanych do księgi wieczystej hipotek.
- Przejęcie długu następuje na podstawie warunkowej umowy przejęcia długu, której wejście w życie uzależnione jest od złożenia przez wierzyciela hipotecznego promesy wydania kwitu mazalnego z chwilą spłaty przez KOWR przejętych zobowiązań.
- Złożenie promesy w formie pisemnej powinno nastąpić nie później niż w dniu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, przed zawarciem aktu notarialnego, do którego to warunkowa zgoda na zwolnienie obciążenia hipotecznego winna być okazana.
- Po dokonaniu spłaty przejętego zobowiązania i uzyskaniu kwitu mazalnego, winien on zostać złożony niezwłocznie wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki do właściwego sadu wieczysto-księgowego.

Mając powyższe na uwadze odmiennego podejścia wymagają natomiast przypadki obciążenia nieruchomości hipotekami, które zabezpieczają jeszcze niewymagalne wierzytelności np. kredyty bankowe, obsługiwane nadal przez podmiot.

Z uwagi, iż KOWR nie posiada tytułu w ramach przedmiotowej ustawy do zaspokojenia takich roszczeń należy przyjąć, że przejęcie takiej nieruchomości możliwe byłoby tylko w wyniku zmiany formy zabezpieczenia takiego długu, skutkującej uwolnieniem jej spod obciążenia hipotecznego.

Do takiej zmiany powinno dojść na skutek ustaleń dłużnika z wierzycielem hipotecznym jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury przejęcia długu prze KOWR.

(rpf) pp

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia