Wydrukuj tę stronę
Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury: 6 sierpnia ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie fotolia

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury: 6 sierpnia ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie

Napisał  Sie 06, 2020

Nabór wniosków na „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego. 6 sierpnia jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego.

Pomoc finansową przyznaje się zgodnie z następującym wzorem:R= O x N
gdzie:
R – oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego,
O – oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
N – oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%.

Roczny przychód netto ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016–20183.Wnioski o wsparcie mogą składać zakłady przetwórstwa produktów rybnych, będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru wynosi 100 000 000 złotych.Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką pocztową rejestrowaną.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR