22,5°C

reklama
reklama
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej a realizacja biznesplanu fotolia

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej a realizacja biznesplanu

Napisał  Lis 17, 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia jakie warunki powinna spełnić osoba zainteresowana przystąpieniem do programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” oraz czy można wprowadzać zmiany do pierwotnych założeń biznesplanu w trakcie realizacji działania.

Beneficjent biorący udział w programie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” zobowiązany jest do realizacji przedłożonego biznesplanu.

Jednocześnie powinien on:
- prowadzić działalność, na którą uzyskał wsparcie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
- zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (m.in. utworzyć przewidziane w nim miejsca pracy);
- dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Jednak w trakcie realizacji biznesplanu beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

Do wniosku należy dołączyć zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany. Można zmienić założenia biznesplanu, np. w zakresie inwestycji w środki trwałe, liczby tworzonych miejsc pracy, czy nawet rodzaju prowadzonej działalności pozarolniczej.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.

Natomiast w przypadku niezrealizowania założeń biznesplanu, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kwoty pomocy. Jednocześnie w przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).

Niezależnie od powyższego, przygotowywane i wprowadzane działania antykryzysowe dla firm, np. zwolnienia z opłacania składek do ZUS, dotyczą również beneficjentów przedmiotowego instrumentu wsparcia.

Źródło: KRIR/ MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama