30,6°C

reklama
reklama
1/3

Suszowe 2019: Rolnicy czują się pokrzywdzeni, Ministerstwo Rolnictwa odpowiada

Napisał  Lis 18, 2020

W związku z licznymi wnioskami rolników pokrzywdzonymi wypłatą pomocy suszowej 2019 w niepełnej wysokości, izby rolnicze zwróciły się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co odpowiedział resort rolnictwa?

W otrzymanej odpowiedzi z resortu rolnictwa czytamy: „zgodnie z przepisami § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) Agencja ta udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeniem pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jednym z warunków uzyskania ww. pomocy było dołączenie do wniosku o pomoc kopii protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję, datę wystąpienia szkód oraz powierzchnię upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód.

Protokół oszacowania szkód sporządzała komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód po dokonaniu oszacowania szkód na wniosek producenta rolnego. Jednocześnie protokół zawiera podpisy członków komisji i poszkodowanego producenta rolnego. Zarówno członkowie komisji jak i producent rolny podpisując protokół potwierdzają dane zawarte w tym protokole.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, że przedmiotowa pomoc przyznawana była w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.) osoba, która nie zgadza się z decyzją organu może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Natomiast na decyzję organu wyższego stopnia przysługuje skarga do sądu administracyjnego”.

(rpf) jp / Źródło: LIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama