16,7°C

reklama
reklama
Rolniczy Handel Detaliczny: Drogie badania mikrobiologiczne fot. Paweł Pąk

Rolniczy Handel Detaliczny: Drogie badania mikrobiologiczne

Napisał  Gru 02, 2020

W niektórych przypadkach prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego (np. sery, wędliny) należy zapewnić zaawansowany system nadzoru właścicielskiego, który uwzględnia okresowe badania laboratoryjne finansowane przez producenta. Koszt takich badań jest wysoki, niekiedy przekracza wartość produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Wprowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego miało zachęcić rolników do sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych oraz gotowych wyrobów spożywczych. Jednak obecnie brak jest odpowiednich uregulowań prawnych, które nawet są sprzeczne z intencją ustawodawcy. W sprawie podjęcia działań mających na celu dostosowanie do wielkości i skali produkcji kosztów badań środków spożywczych, wyprodukowanych w danym gospodarstwie w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), wystąpił do ministra rolnictwa samorząd rolniczy.

Zdaniem izb rolniczych koszt takich badań powinien zostać całkowicie zrekompensowany, zniesiony całkowicie, zlecony służbom państwowym lub przynajmniej dostosowany do wielkości i skali produkcji w danym gospodarstwie. Trudno w obecnej sytuacji oczekiwać rozwoju RHD jako dodatkowego, alternatywnego źródła dochodu w rolnictwie.

W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał następujące informacje: „W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wdrożonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 651 i 1880), możliwe jest dofinansowanie kosztów zakupu aparatury do wykonywania tego typu badań tj. zgodnie z treścią przepisów wykonawczych dla poddziałania 4.2 kosztów w zakresie: „aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania”. Natomiast w przypadku „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości”, w ramach PROW 2014-2020, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się m.in. koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz).

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego środki spożywcze produkowane m.in. w ramach rolniczego handlu detalicznego powinny być badane przez producentów, w miarę potrzeb, na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.), w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej.

Przy czym, to podmioty prowadzące daną działalność decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań na zgodność z ww. kryteriami, z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te zostały określone w załączniku I do ww. rozporządzenia. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny przy opracowywaniu procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej mogą posiłkować się wytycznymi w tym zakresie zawartymi np. w „Zawiadomieniu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniających ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych”.

Ponadto rolnicy mogą również zasięgnąć porad lub informacji w zakresie przepisów prawa żywnościowego, w tym dotyczących spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) Komisji nr 2073/2005, u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Reasumując, to podmioty prowadzące daną działalność, co do zasady, decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności, a częstotliwość ta powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie możliwe formy pomocy rolnikom, w kontekście badań laboratoryjnych żywności, są aktualnie możliwie jedynie na zasadach ustalonych w ww. instrumentach wsparcia”.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama