12,6°C

reklama
reklama

Produkcja trzody: Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pomoc

Napisał  Gru 19, 2020

Tylko do 21 grudnia producenci trzody chlewnej mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Data wpływu wniosku do biura powiatowego jest uznawana za datę jego złożenia.

Także do 21 grudnia przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Należy je złożyć w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do biura powiatowego ARiMR.

Nie można skorzystać z obu rodzajów pomocy jednocześnie.
Pomoc dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF

O taką pomoc finansową mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej, którzy utrzymują lub utrzymywali te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.Pomoc będzie mógł otrzymać producent trzody chlewnej:
- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
- który utrzymuje lub utrzymywał świnie w tzw. strefie czerwonej lub niebieskiej, czyli na obszarach zagrożonych ASF.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży trzody chlewnej w okresie od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.

Kwota pomocy, stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedanej trzody chlewnej w danym kwartale, a średnią ceną sprzedanych świń w tym samym kwartale w ciągu trzech kolejnych lat, poprzedzających rok, którego kwartał objęty jest wnioskiem o pomoc lub pięciu kolejnych lat poprzedzających rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży.

Kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżenia dochodu za poszczególne kwartały objęte wnioskiem. Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Ta pomoc przeznaczona jest dla producentów trzody chlewnej, którzy są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Mogą się o nią ubiegać hodowcy trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnio co najmniej 21 sztuk tych zwierząt dziennie.

Stawki pomocy:
- jeżeli liczba świń mieściła się w przedziale od 21 do 50 sztuk wówczas producent może liczyć na pomoc w wysokości 4,5 tys. zł.;
- w przypadku gdy średnia ta wynosi od powyżej 50 sztuk do nie więcej niż 200, wysokość wsparcia to 14,9 tys. zł.;
- natomiast gdy średnia dzienna liczba trzody chlewnej w gospodarstwie wynosi powyżej 200 sztuk wówczas producent może otrzymać 23,8 tys. zł.

Średnią dzienną liczbę trzody chlewnej oblicza się jako iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama