7°C

reklama
reklama

31 grudnia: Koniec dwóch naborów

Napisał  Gru 31, 2020

Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy od rolników zainteresowanych dotacją na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” skierowana jest do rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi (m.in.: przymrozkami wiosennymi, suszą, powodzią), bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będącej w posiadaniu gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

O „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” może z kolei ubiegać się każdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – do 150 tys. zł, dwóch – do 200 tys. zł, trzech i więcej – do 250 tys. zł.

W obu naborach wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama