3.6°C

Ubiegłoroczne zbiory upraw rolnych i ogrodniczych wyższe niż w 2019 roku

Napisał  Sty 08, 2021

Największy przyrost zbiorów w 2020 r. w stosunku do roku 2019 zanotowały zboża, rzepak i rzepik oraz ziemniaki – wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. Przedstawiają się one następująco:

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
- produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 29,0 mln t, tj. o około 16% więcej od uzyskanej w 2019 r.;
- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,9 mln t, tj. o około 23% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;|
- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9,0 mln t, tj. o około 40% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;
- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,5 mln t, tj. o około 5% więcej od produkcji uzyskanej w 2019 r.;
- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 4,0 mln t, tj. o ok. 4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim;
- przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 9% więcej od produkcji ubiegłorocznej;
- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,5 mln t, tj. o ok. 10% więcej od zbiorów 2019 r.

Zboża
Zbiory zbóż, przy sprzyjającej na ogół pogodzie, powszechnie prowadzono w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Według rzeczoznawców jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów jest lepsza od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i na ogół ma lepsze parametry biochemiczne.

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 7,2 mln ha, z tego:

- pszenicy około 2,5 mln ha,
- żyta około 0,9 mln ha,
- jęczmienia około 1,0 mln ha,
- owsa około 0,5 mln ha,
- pszenżyta około 1,3 mln ha,
- mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,5dt/ha,tj. o 5,8 dt/ha (o 16%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 40,3dt/ha, tj. w stosunku do ubiegłorocznych więcej o 5,1dt/ha (o 14%).Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 44,2 dt/ha, tj. o 4,9 dt/ha (o 12%) więcej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowanona 34,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 20%) więcej od plonów ubiegłorocznych.Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 33,5 mln t, tj. o 4,6 mln t (o 16%) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 29,0 mln t, tj. o 3,9 mln t (o 16%) więcej niż w roku 2019.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 19,5 mln t, tj. o 2,2 mln t (o 13%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 9,6 mln t, tj. o 1,7 mln t (o 22%) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.Rzepak i rzepik

Dojrzewanie rzepaku i rzepiku na przeważającym obszarze kraju przebiegało w sprzyjających warunkach pogodowych. Żniwa rzepaku i rzepiku rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca (nieco później niż przed rokiem), powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie miesiąca, a zakończono w pierwszej połowie sierpnia.

Nasiona rzepaku z tegorocznych zbiorów charakteryzują się niską wilgotnością i wysokim stopniem zaolejenia. Ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 6% i wyniosła ponad 0,9 mln ha. Zbiory rzepakui rzepiku oszacowano na ok. 2,9 mln t, tj. o około 23% więcej od ubiegłorocznych.

Ziemniaki
Warunki wegetacji – od posadzenia do końca maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Dalszy przebieg warunków pogodowych na przeważającym obszarze kraju (od połowy maja do połowy września) na ogół sprzyjał dość wysokiemu plonowaniu odmian ziemniaka.

Jednak z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji był różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na około 0,3 mln ha. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 9,0mln t tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o 40%.

Buraki cukrowe
Warunki pogodowe w okresie wiosny nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego, dopiero majowe opady deszczu zapoczątkowały intensywny wzrost roślin. Przebieg warunków pogodowych od połowy maja do końca sierpnia sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych. Rośliny nadrabiały zaległości, tworząc wyjątkowo obfite ulistnienie. Intensywne opady deszczu we wrześniu i w październiku doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleby na plantacjach buraka, a lokalnie także do podtopień.

Warunki wilgotnościowe gleby w końcowej fazie wegetacji spowodowały przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale także spadek polaryzacji i utrudniony zbiór. W wielu rejonach kraju (zwłaszcza w południowo-wschodniej jego części) pojawiły się poważne problemy ze sprzętem buraków z pól oraz z terminowością dostaw buraków do cukrowni.

Nadmiar wilgoci powodował też wysoki stopień zanieczyszczeń korzeni buraków. Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 4% i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,5 mln t tj. o 5% więcej od uzyskanych w 2019 r.

Siano łąkowe
Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze drugiego pokosu były dobre, chociaż regionalnie zróżnicowane. Temperatura powietrza i dobre na ogół uwilgotnienie gleby sprzyjały wzrostowi roślinności łąkowej, stąd plony i zbiory trzeciego pokosu siana łąkowego były dość wysokie.

Na przeważającym obszarze kraju trzeci pokos siana łąkowego zbierano we wrześniu. Plony trzeciego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 10,0 dt/ha, tj. o ok. 32% wyżej w porównaniu do plonów ubiegłorocznych, a zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) z trzeciego pokosu wyniosły ok. 2,6 mln t, tj. ok. 24% więcej w porównaniu do zbiorów z 2019 roku.

Warzywa gruntowe
W 2020 r. niekorzystne były warunki pogodowe dla uprawy warzyw gruntowych odmian wczesnych i średniowczesnych deficyt wody w glebie w marcu i kwietniu oraz większą część maja, a także silne opady deszczu w lipcu i ich niedobór w sierpniu. Mimo to plony i zbiory wczesnych i średniowczesnych odmian warzyw były większe od tych z 2019 r.

W całym okresie wegetacji warunki pogodowe nie były sprzyjające dla uprawy warzyw ciepłolubnych, w tym głównie pomidorów, papryki i ogórków gruntowych. Natomiast opady deszczu w lipcu, ciepła i słoneczna pogoda we wrześniu oraz korzystne warunki pogodowe w październiku sprzyjały wegetacji późniejszych odmian warzyw, głównie kapustnych i korzeniowych.

Okres jesienny charakteryzował się dużą ilością opadów, które sprzyjały poprawie warunków produkcji dla warzyw, w tym zwłaszcza kapustnych oraz buraków. Duże opady spowodowały znaczne zwiększenie plonów z jednostki powierzchni dla upraw jesiennych. Natomiast występujący lokalnie nadmiar wody powodował ich gnicie.

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wczesnych i późnych) oszacowano w 2020 r. na 4,0 mln t, tj. na poziomie o ok. 4% wyższym od produkcji roku ubiegłego.

W porównaniu do roku 2019 zanotowano zwiększenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, zwłaszcza korzeniowych. Zbiory kapusty ocenione zostały na ponad 0,8 mln t, a kalafiorów na ok. 229 tys. t.

Produkcję cebuli oszacowano na poziomie ok. 615 tys. t, a zbiory marchwi zostały ocenione na blisko 733tys. t, natomiast produkcję buraków ćwikłowych oszacowano na ok. 313 tys. ton. Zbiory ogórków oceniono na blisko 229tys. t, a pomidorów – na ok. 246 tys. ton. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 934 tys. ton.

Owoce z drzew
Od początku 2020 roku przebieg pogody praktycznie nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla zimujących upraw sadowniczych. Utrzymująca się w styczniu, wysoka,jak na te porę roku, temperatura powietrza i gleby przy braku wysokich spadków temperatury w nocy nie spowodowała strat.

Zimowa i wiosenna susza miała negatywny wpływ na początek wegetacji. W kwietniu praktycznie w całym kraju, z powodu braku opadów, rozpoczęło się nadmierne wysychanie gleb. W maju, występujące lokalnie, obfite opady deszczu znacznie poprawiły stan uwilgotnienia gleb i korzystnie wpłynęły na wegetację sadów.

Nałożyły się na to stosunkowo wysokie temperatury w kwietniu, które spowodowały przyspieszenie wegetacji. Kilkakrotnie wystąpiły przymrozki, które wyrządziły znaczące szkody w niektórych rejonach sadowniczych. Kwitnienie w sadach było obfite i długotrwałe.

Owocowanie u wszystkich gatunków było na dobrym poziomie. Przebieg pogody od lipca do połowy września był sprzyjający dla uprawy owoców. Łączne zbiory owoców z drzew w bieżącym roku ocenione zostały na ponad 3,8mln t, tj. o ok. 9% więcej od zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie.

Zbiory z sadów jabłoniowych oszacowano na ok. 3,4 mln t, tj. o ok. 10% więcej od produkcji roku poprzedniego. Produkcję z sadów gruszowych oceniono na przeszło 75 tys. t (o ok. 10% więcej niż w roku 2019), natomiast produkcję śliwek na ok. 96 tys. t (o ponad 1% więcej od uzyskanej w poprzednim sezonie).

Tegoroczne zbiory z sadów wiśniowych zostały oszacowane na ok. 157 tys.t (o ok. 3% więcej od ubiegłorocznych), a zbiory czereśni na ok. 44 tys. t tj. na poziomie zbliżonym do produkcji uzyskanej w poprzednim roku. W bieżącym sezonie łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na ok. 17 tys. t. tj. o 1,6% więcej niż w poprzednim roku.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych
Ocenia się, że produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych wyniosła ponad 0,5 mln ton. Szacuje się, że jest o ok. 10% wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. Głównym problemem w uprawach ogrodniczych w bieżącym roku, podobnie jak rok wcześniej, był początkowy brak wody.

Jedynie na samym początku okresu wegetacyjnego uwilgotnienie gleby po zimie zabezpieczało potrzeby wodne roślin. W trakcie kwitnienia wystąpiły lokalne przymrozki, które spowodowały wystąpienie strat na krzewach owocowych.

Największy wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem oszacowano dla malin (o 53%). Zbiory owoców tego gatunku oceniono na 116 tys. t. Wysoka podaż „wiosennych” malin deserowych wskazuje, że nie zaszkodziły im wiosenne susze i przymrozki. Majowe i czerwcowe opady spowodowały zaś dobrą kondycję malin ze zbioru jesiennego o przedłużonym okresie owocowania, które obecnie stanowić mogą nawet 60% produkcji.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na blisko 135 tys. t, tj. na poziomie o ok. 7% wyższym od produkcji roku poprzedniego (zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na blisko 95 tys. t, tj. o ok. 2,2% więcej od ubiegłorocznych). Produkcję agrestu oceniono na ok. 10,5 tys. t, tj. o 9,0% więcej od produkcji roku poprzedniego.

Zbiory truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) zostały oszacowane na 170 tys. t, tj. o ok. 4% mniej od produkcji ubiegłorocznej. Na owocowanie wczesnych odmian truskawek deserowych znaczący wpływ miały przymrozki wiosenne i susza glebowa w okresie kwietnia-maja. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na ponad 94 tys. t, tj. o ok. 7% więcej w porównaniu z owocowaniem z roku 2019.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia