3°C

reklama
reklama
Komisja Europejska odpowiada na pytania Krzysztofa Jurgiela fot. Fotolia

Komisja Europejska odpowiada na pytania Krzysztofa Jurgiela

Napisał  Sty 15, 2021

Przedstawiamy treść komunikatu prasowego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela w związku z udzielonymi odpowiedziami Komisji Europejskiej na pytania dotyczące programów ożywienia małych miast w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz podwójnej jakość żywności – dalszych działań Komisji.

Pytanie do Komisji Europejskiej z dnia 14.10.2020 r.
Przedmiot:
Programy ożywienia małych miast w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Rząd RP planuje uruchomić Program Polski Wschodniej w ramach Umowy Partnerstwa. Powodem jest degradacja zakładów przemysłowych na terenie małych miast, stopniowe ograniczenie popytu wewnętrznego, jak również skutki pandemii COVID-19, co spowodowało spowolnienie rozwoju małych miast. Idea rewitalizacji funkcji rynkowych małych miast, wraz z tworzeniem niezbędnej infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz szerokim wsparciem (doradczym, finansowym i szkoleniowym) lokalnej przedsiębiorczości jest zatem niezbędna, by wspomóc małe miasta i dać im szansę na rozwój.

Ożywienie małych miast stanowi klucz do odnowy społeczności lokalnych, wzrostu popytu na lokalne produkty, oraz odbudowy gospodarki lokalnej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Współczesne i przyszłe pokolenia z małych miast zasługują na szansę trwałej poprawy jakości życia. Program ożywienia małych miast był realizowany w latach 60-tych w Europie w ramach funduszy strukturalnych.

Uważam, iż opracowanie i wdrożenie programu ożywienia gospodarczego i odnowy małych miast powinno być działaniem priorytetowym.

Czy w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027 Komisja poprze utworzenie programów ożywienia małych miast w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia?

Odpowiedź udzielona przez komisarz Elisę Ferreirę w imieniu Komisji Europejskiej z dn. 08.01.2021r.

Komisja przyznaje, że regiony Polski Wschodniej nadal mają znaczny dystans rozwojowy do nadrobienia (we wszystkich odnotowuje się ok. 50 % średniego unijnego produktu krajowego brutto na mieszkańca) oraz że w następnym okresie programowania należy zapewnić odpowiedni poziom wsparcia z funduszy polityki spójności dla regionów Polski Wschodniej. Przyszły Program Polski Wschodniej zaproponowany przez władze polskie jest nadal przedmiotem dyskusji między władzami polskimi a Komisją.

Podstawę dialogu między Polską a służbami Komisji w kontekście programowania funduszy polityki spójności na lata 2021-2027 stanowi załącznik D do sprawozdania krajowego w ramach europejskiego semestru 2019. Komisja zaleciła, aby planowane inwestycje wspierały zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Ponadto Komisja zaleciła wzmocnienie zdolności administracyjnych władz lokalnych poprzez zintegrowane inwestycje terytorialne, inicjatywy lokalne kierowane przez społeczność, a w szczególności przyspieszenie społeczno-gospodarczej rewitalizacji podupadających obszarów, zwłaszcza w małych i średnich miastach.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje plany władz polskich dotyczące skoncentrowania części przyszłych zasobów polityki spójności na obszarach znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym na podupadających małych i średnich miastach, poprzez finansowanie z programów regionalnych i odpowiednich programów krajowych. Jest to zgodne z celami UE w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz z dążeniem do lepszej koordynacji strategicznej programów realizowanych w tym samym sektorze lub obszarze geograficznym. Wsparcie dla upadających małych i średnich miast mogłoby być udzielane m.in. za pomocą narzędzi terytorialnych, takich jak zintegrowane inwestycje terytorialne i rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Pytanie do Komisji Europejskiej z dnia 3.11.2020r.
Przedmiot:
Podwójna jakość żywności – dalsze działania Komisji

W czerwcu 2019 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało badanie porównujące jakość produktów żywnościowych w UE, które wykazało, że w przypadku aż 31% produktów dało się zaobserwować problem podwójnej jakości żywności, czyli sytuacji, gdy te same lub podobne produkty mają różne składniki lub wartości sensoryczne w różnych państwach członkowskich.

Obowiązująca dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych (dyrektywa 2005/29/WE) nie odnosi się w sposób bezpośredni do zjawiska podwójnej jakości żywności, a wytyczne dotyczące jej stosowania stanowią wprost, iż „towary tej samej marki posiadające te same lub podobne opakowania mogą różnić się co do składu w zależności od miejsca produkcji i rynku docelowego, tzn. mogą się różnić w różnych państwach członkowskich”.

W swojej rezolucji „Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów” (TA/2019/0399) z kwietnia 2019 r. Parlament wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny przypadków towarów wprowadzanych na rynek jako identyczne, ale znacząco różniących się składem lub właściwościami, oraz w przypadku, gdy to stosowne - do uznania takiej praktyki handlowej za nieuczciwą w załączniku do dyrektywy 2005/29/WE.

W związku z tym: czy Komisja planuje dalsze zmiany w ustawodawstwie, by całkiem wyeliminować problem podwójnej jakości żywności i zagwarantować konsumentom ze wschodniej części Europy tę samą jakość żywności, którą cieszą się konsumenci z Europy Zachodniej?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Didiera Reyndersa w imieniu Komisji Europejskiej z dnia 11.01.2021r.

Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych została zmieniona w 2019 r. dyrektywą (UE) 2019/2161, aby w szczególności odnieść się do praktyk marketingowych polegających na tym, że towary wprowadzane na rynek w tym samym lub podobnym opakowaniu różnią się znacznie pod względem składu lub właściwości. Nowy przepis umożliwia właściwym organom krajowym ocenę w poszczególnych przypadkach, czy takie praktyki są uczciwe.

Jednocześnie dopuszcza się, że przedsiębiorcy mogą dostosowywać towary ze względu na uzasadnione i obiektywne czynniki, takie jak prawo krajowe lub dobrowolne strategie mające na celu poprawę dostępu do zdrowej i bogatej w składniki odżywcze żywności. Właściwe organy państw członkowskich mogą wymagać od przedsiębiorców wykazania zasadności takich czynników, a przedsiębiorcy powinni informować o nich konsumentów, na przykład za pośrednictwem swoich stron internetowych i działań reklamowych.

Porównawcza analiza ogólnounijna (porównanie etykiet) przeprowadzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji w 2019 r. wykazała, że około jedna trzecia analizowanych produktów ma identyczny lub podobny przód opakowania, ale inny skład. Różnic w składzie nie można jednak automatycznie przełożyć na różnice w „jakości” i nie ma dowodów na to, by praktyki różnicowania składów systematycznie dotyczyły niektórych krajów lub regionów.

Nowy przepis dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych ma zastosowanie od dnia 28 maja 2022 r. Dopiero po dokonaniu oceny jego praktycznego stosowania do dnia 28 maja 2024 r., zgodnie z wymogami dyrektywy (UE) 2019/2161, Komisja będzie mogła ocenić, czy konieczne są dalsze działania ustawodawcze. Komisja realizuje również konkretne projekty ze środków Parlamentu Europejskiego w celu dalszego monitorowania rynku i budowania zdolności zainteresowanych stron w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom.

(rpf) jp / Źródło: komunikat prasowy

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia