10,5°C

reklama
reklama

Z tytułu jakich wydatków rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna

Napisał  Lut 24, 2021

Na skutek różnej interpretacji przepisów o podatku rolnym urzędy gmin w różny sposób stosują ulgę inwestycyjną w przypadku rolników. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, w jakich przypadkach rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna.

Niektóre jednostki samorządu terytorialnego mają problem z jednoznacznym określeniem, czy ulga w podatku przysługuje rolnikom prowadzącym jedynie produkcję roślinną, czy też niezbędny jest wymóg utrzymania zwierząt gospodarskich. Niektóre jednostki stanowią interpretację stanowiącą, iż ulga inwestycyjna może zostać zastosowana jedynie po przeprowadzonych inwestycjach dotyczących budynków inwentarskich w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą.

Niektóre zaś urzędy gmin stosują ulgę inwestycyjną odnośnie trwale posadowionych silosów zbożowych (tzw. BIN-ów) dla rolników z produkcją zwierzęcą. Niektóre gminy nie udzielają ulgi inwestycyjnej przy inwestycjach związanych z BIN-ami niezależnie od tego, czy produkcja zwierzęca jest prowadzona, czy też nie. Zatem często bywa tak, że budując wiatę lub garaż na maszyny, rolnik z produkcją zwierzęcą otrzymuje ulgę inwestycyjną, natomiast rolnik prowadzący wyłącznie produkcję roślinną, po zbudowaniu identycznego budynku, ulgi nie otrzyma.

W sprawie zastosowania ulgi inwestycyjnej dla rolników Ministerstwo Finansów wyjaśnia: Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
2) zakup i zainstalowanie:
a. deszczowni,
b. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków
publicznych.Z treści art. 13 ust. 1 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że podatnik podatku rolnego nabywa prawo do ulgi w przypadku poniesienia wydatków kwalifikowanych przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne. Katalog tych wydatków jest zamknięty. W rezultacie ulga inwestycyjna, o której mowa powyżej może być przyznawana na określone w ustawie cele.

Odnosząc się do zakresu wydatków kwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne należy zauważyć, że wyłącznie ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy podatników podatku rolnego zajmujących się produkcją zwierzęcą. Pozostałe wydatki inwestycyjne, wskazane w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, uprawniają podatników podatku rolnego do uzyskania ulgi inwestycyjnej niezależnie od tego czy zajmują się produkcją roślinną czy zwierzęcą.

Przedstawione w piśmie wydatki związane z budową (modernizacją) silosów zbożowych, wiat czy garaży nie należą do żadnej z kategorii wydatków, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Jedyne wątpliwości mogłyby wystąpić w kontekście wydatków związanych z budową (modernizacją) silosów zbożowych jako wydatków poniesionych na budowę (modernizację) obiektów służących ochronie środowiska. Jednak w wyroku z dnia 25.06.2019 r. sygn. akt: II 2 FSK 827/19 NSA wprost uznał, że „wybudowanie obiektu znamionującego się innym przeznaczeniem i zamierzonym wykorzystaniem, aniżeli ochrona środowiska, który przy tym nie szkodzi środowisku naturalnemu (…) nie jest równoznaczne z oceną, że został wybudowany jako „obiekt służący ochronie środowiska”. Z tych powodów obiekt neutralny dla środowiska naturalnego, nie stanowi tylko z powodu tej jego cechy obiektu służącego ochronie środowiska, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.”. Takie samo stanowisko przedstawił również WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 19.01.2019 r. sygn. akt: I SA/Gd 1004/18.

Stąd Ministerstwo Finansów podzielając podgląd wyrażony w obu powołanych wyrokach uznaje, że wydatki poniesione na budowę (modernizację) silosów zbożowych nie należą do kategorii wydatków poniesionych na budowę (modernizację) obiektów służących ochronie środowiska.
Niezależnie od tego, w przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzją w sprawie ulgi inwestycyjnej, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Następnie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), podatnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego na zawarte w decyzji rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama