10,5°C

reklama
reklama

KRUS: Waloryzacja świadczeń wypłacanych od 1 marca. Sprawdź, o ile wzrośnie emerytura i renta

Napisał  Mar 01, 2021

Od 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. Jest to wzrost o 4,24%. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł. W taki sposób od 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł), Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.250,88 zł.

Do kwoty 1.250,88 zł nie zostaną podwyższone:
- emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
- świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
- emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
- emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2021 r. do kwoty 1.250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają również świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.772,08 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2021 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych egzystencji. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
- dodatek pielęgnacyjny – 239 zł 66 gr,
- dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 359 zł 49 gr,
- dodatek kombatancki – 239 zł 66 gr,
- dodatek za tajne nauczanie – 239 zł 66 gr,
- ryczałt energetyczny – 179 zł 81 gr,
- dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 450 zł 44 gr,
- świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 239 zł 66 gr,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 239 zł 66 gr,
- dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917 zł 58 gr.

WAŻNE:
Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2021 r. objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów.

(rpf) jp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama