10,5°C

reklama
reklama

PolishAgri odpiera zarzuty UOKiK

Napisał  Kwi 03, 2021

 Zarząd Spółka PolishAgri, której Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zarzuca nieuczciwe praktyki handlowe i wykorzystywanie przewagi kontraktowej przesłał do naszej redakcji wyjaśnienie w którym odpiera zarzuty.

Z ustaleń Urzędu wynika, że warunki zawieranych umów mogą być krzywdzące dla dostawców, zobowiązując do dostaw także w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie kontraktu, a niezależnych od rolnika. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce PolishAgri zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Poniżej pełna treść wyjaśnienia zarządu spółki PolishAgri (pisownia oryginalna).

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2021 roku

Oświadczenie

Wobec publikowanych w ostatnich dniach informacji odnoszących się do wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, PolishAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oświadcza, iż w dotychczas stosowanych przez nas praktykach handlowych z dużą atencją podchodziliśmy do wszelkich dysproporcji w potencjalne ekonomicznym naszych dostawców, w tym kreowania wzajemnych stosunków gospodarczych w sposób gwarantujący pełne respektowanie Ich praw.

PolishAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zapewnia jednocześnie, iż działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przyznane Organowi kompetencje ustawowe, od początku istnienia naszej firmy były oceniane jako konieczne dla ochrony krajowego rynku oraz uczestników przed nieuczciwymi praktykami. Z dużym uznaniem podchodzimy również do widocznego od blisko 6 lat zaangażowania Naszego Państwa w stworzeniu producentom rolnym warunków wspierających ich codzienną aktywności zawodową. Powyższe wartości stanowiły od zawsze fundament budowy relacji handlowych z naszymi Dostawcami.

Wszystko powyższe spowodowało, że PolishAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie ze zdziwieniem przyjęła pojawiające się w opinii publicznej zarzuty, sugerujące brak posiadania przez naszych Dostawców wpływu na treści zawartych umów, czy też występowanie praktyk zobowiązujących naszych Dostawców do realizacji dostaw pomimo wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn od Nich niezależnych.

Zapewniamy również, iż naszej Spółce nie pozostają obce zasady dobrych obyczajów w łańcuchu dostaw żywności, wymagające uwzględnienia ryzyka, jakie ponoszą rolnicy. Zasady te są przez nas w pełni respektowane na każdym etapie realizacji umowy. Z tego też względu - w odniesieniu do żadnego z rolników, którego dostawy obejmowały płody pochodzące z własnych gospodarstw - Spółka nie stosowała jakichkolwiek sankcji umownych z tytułu braku wywiązania się z umowy, wywołanych czynnikami od rolników niezależnymi. Jeżeli natomiast sankcje takie były stosowane, to dotyczyło to wyłącznie wąskiej grupy kontrahentów związanych ze Spółką umowami sprzedaży (nie kontraktacji), którzy pomimo faktycznego posiadania zakontraktowanego zboża oraz uzyskanych od Spółki przedpłat, w miejsce wydania towaru Spółce sprzedawali go na rynku podmiotom trzecim. Wykorzystywane przez Spółkę mechanizmy umowne służyły zatem wyłącznie obronie przed bezpodstawną próbą uchylenia się wykonania umowy i w żadnej mierze nie powinny być oceniane w kategoriach nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Mając na uwadze podniesione powyższe okoliczności pozostajemy w przekonaniu, iż złożone przez PolishAgri spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wyjaśnienia w toku prowadzonego postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzą brak podstaw do dalszego kontynuowania postępowania.

Z poważaniem
Zarząd Spółki PolishAgri

(rpf) kp

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama