3,5°C

reklama
reklama
KE: Środki w budżecie UE są ograniczone fotolia

KE: Środki w budżecie UE są ograniczone

Napisał  Kwi 28, 2021

Według Komisji Europejskiej straty w rolnictwie są rozległe, a środki w budżecie UE ograniczone. Konieczne byłoby uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej, co wymagałoby redukcję płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników.

26 kwietnia br. podczas wideokonferencji ministrowie rolnictwa UE rozmawiali o bieżącej sytuacji na rynkach rolnych, Wspólnej Polityce Rolnej, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Sytuacja na rynkach rolnych. Ważnym punktem debaty ministrów była sytuacja na rynkach rolnych w związku z pandemią Covid 19 i brexitem oraz zakłócenia rynkowe występujące w państwach członkowskich UE. Ryszard Bartosik poinformował, że w Polsce, poza pandemią COVID-19, również inne czynniki, takie jak grypa ptaków i ASF, negatywnie wpływają na rynki rolne. – Z tego powodu niektóre rynki potrzebować będą w najbliższym czasie unijnego wsparcia – powiedział wiceminister.

Na rynku wieprzowiny rosnące koszty produkcji zbóż i pasz pogarszają możliwości odbudowy drastycznego spadku cen w 2020 r. Na obszarach dotkniętych ograniczeniami związanymi z ASF producenci doświadczają problemów ze sprzedażą świń oraz uzyskują niższe niż rynkowe ceny.

Na rynku drobiu sytuacja jest nadal trudna, pomimo wzrostu cen skupu. Mają na to wpływ przede wszystkim: wzrost cen pasz oraz występowanie nowych ognisk grypy ptaków, co ogranicza możliwości eksportowe.

Ograniczenia i obostrzenia w funkcjonowaniu sektora HoReCa, z powodu kolejnej fali pandemii COVID-19, spowodowały istotne problemy dla wielu producentów owoców i warzyw. Szacuje się, że na skutek wprowadzonych obostrzeń 80% ziemniaków przeznaczonych w Polsce do sprzedaży w sektorze HoReCa nie zostało zagospodarowanych. Polska zaproponowała KE przeznaczenie ziemniaków do biogazowni lub na inne cele przemysłowe, np. do przetwórstwa na spirytus do środków dezynfekujących. Chorwacja poparła polski wniosek dotyczący takiego zagospodarowania ziemniaków. 

Odpowiedź Komisji Europejskiej. W odpowiedzi na postulaty państw członkowskich w zakresie wsparcia trudnej sytuacji np. sektorów owocowo-warzywnych, dotkniętych także przymrozkami wiosennymi, Komisja zadeklarowała monitorowanie bieżące sytuacji. Jednocześnie poinformowała, że wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone.

Znacząca pomoc finansowa w krótkim okresie wymagałaby uruchomienia środków z rezerwy kryzysowej, co oznaczałoby konieczność redukcji płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników. Poprawę sytuacji w tym sektorze należy, zdaniem KE, widzieć w szerszym kontekście poprawy sytuacji gospodarczej i znoszenia restrykcji związanych z pandemią.

Reforma WPR. Otwierając dyskusję w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej, prezydencja portugalska potwierdziła możliwość zakończenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu obejmującego trzy rozporządzenia w pierwszym półroczu br. Komisja Europejska również wyraziła poparcie co do planu osiągnięcia całościowego porozumienia w maju br. Jest bardzo duża presja czasu na osiągnięcie porozumienia na szczeblu UE – tak, aby umożliwić państwom członkowskim zakończenie niezbędnych procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym.

Polska może poprzeć kompromisową propozycję dotyczącą stopniowego podnoszenia limitu wydatków na ekoschematy. Istotne jest, aby zachować podejście Rady do ustalania tego limitu na podstawie alokacji na płatności bezpośrednie przed przesunięciem środków z II filaru. Polska może zaakceptować uwzględnianie 60% wsparcia dla obszarów o naturalnych ograniczeniach w rozliczaniu limitu 30% wydatków II filara WPR na cele środowiskowe i klimatyczne.

Polska popiera kompromisową propozycję dotyczącą dobrych praktyk środowiskowych (GAEC 8 płodozmian na gruntach ornych), w tym utrzymania wyłączenia z norm GAEC 8 i GAEC 9 m.in. dla gospodarstw do 10 ha. Nie popieramy jednak propozycji prezydencji dotyczącej GAEC 9 (wydzielenie powierzchni nieprodukcyjnych), ponieważ skomplikuje to wdrażanie tej normy, ograniczając elastyczność dla państw członkowskich. Ponadto propozycja obowiązkowego przeznaczenia co najmniej 3% powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne może prowadzić do konieczności wyłączania gruntów z produkcji.

W zakresie ukierunkowania wsparcia Polska może zgodzić się na obowiązkowe stosowanie definicji aktywnego rolnika, pod warunkiem, że rolnicy otrzymujący do 5 tys. EUR płatności bezpośrednich uznawani będą za aktywnych. Oczekujemy też, że przy weryfikacji warunku „aktywnego rolnika” nie będzie konieczności sprawdzania, czy wnioskodawca jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów jest aktywnym rolnikiem. Stosowanie płatności dla małych gospodarstw powinno być dobrowolne dla państw członkowskich.

Polska popiera stanowisko Rady w zakresie poziomu finansowania płatności związanych z produkcją, tj. 13% koperty płatności bezpośrednich +2% na wsparcie do roślin wysokobiałkowych. Postulujemy kontynuację przejściowego wsparcia krajowego. Chcemy utrzymania tego wsparcia na stałym poziomie i uaktualnienia okresu bazowego. Przychylamy się do propozycji Parlamentu w zakresie przejściowego wsparcia krajowego.

Dobrostan zwierząt. Komisja przedstawiła wyniki oceny strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt (2012-2015). Państwa członkowskie podkreślały konieczność podnoszenia dobrostanu i odpowiadania na oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Kilka państw podkreśliło konieczność podjęcia działań w obszarze transportu długodystansowego żywych zwierząt. Jednocześnie w dyskusji podkreślano konieczność stosowania tych samych wymogów dot. dobrostanu zwierząt względem państw trzecich.

W tym punkcie obrad omawiany był również wniosek delegacji Niemiec dotyczący etykietowania środków spożywczych zawierających jaja w kontekście przyjętych metod chowu kur niosek. Obecnie nie ma obowiązku etykietowania przetworzonej żywności zawierającej jajka jako składnik. Proponowane przez Niemcy etykietowanie ma uwzględniać sposób chowu kur niosek. W opinii Niemiec, mając na uwadze cel określony w strategii „Od pola do stołu”, jakim jest poprawa ochrony i dobrostanu zwierząt, konsumenci, przy wyborze produktów, powinni otrzymać informacje w zakresie identyfikacji typu chowu oraz produkcji jaj.

Propozycja niemiecka znalazła poparcie kilku państw członkowskich. W dyskusji ministrowie zwracali uwagę na konieczność unikania dodatkowego obciążenia administracyjnego dla producentów oraz zachowania warunków konkurencyjności na rynkach rolnych. Minister Bartosik podkreślił, że ewentualne rozszerzanie informacji dla konsumentów na etykietach musi dopuszczać możliwość uzyskiwania tych informacji za pomocą nośników elektronicznych.

Kwestie handlowe. Ministrowie przeprowadzili strategiczną dyskusję na temat wpływu obecnie rewidowanej unijnej polityki handlowej na rolnictwo, mając na uwadze cele WPR oraz zwiększone ambicje środowiskowe i w obszarze zrównoważonego rozwoju: – Zasadniczym wyzwaniem w ocenie Polski jest możliwość skutecznej egzekucji zobowiązań, podjętych przez partnerów w ramach umów z UE, i ograniczenia utrzymujących się barier w handlu. Doceniamy planowane i już podjęte wysiłki w tym kierunku, m.in. utworzenie w ramach Komisji dedykowanego stanowiska do prowadzenia tych spraw. Liczymy na to, że przyniesie to oczekiwane rezultaty – powiedział Ryszard Bartosik.

Wiceminister przypomniał również, że polski eksport rolno-spożywczy jest często ograniczany bądź nawet blokowany poprzez stosowanie przez partnerów handlowych nieuzasadnionych barier. Są to zarówno bariery pozataryfowe, w szczególności pod postacią środków SPS (sanitarnych i fitosanitarnych), oraz bariery taryfowe, takie jak cła ochronne czy antydumpingowe.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama