21,4°C

reklama
reklama
Trwa nabór wniosków na „Premię dla młodych rolników” fotolia

Trwa nabór wniosków na „Premię dla młodych rolników”

Napisał  Kwi 30, 2021

Jeszcze przez miesiąc, do 29 maja br., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Decyzji o przystąpieniu do programu nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Kto może przystąpić do programu? O premię dla młodego rolnika może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
- przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
- przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
- przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
- najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
- o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
- którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13000 EUR i nie większa niż 150000 EUR. Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:
- I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:
- nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
- mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
- w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:
- chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
- prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
- prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg. następujących kryteriów wyboru:
- powierzchnia użytków rolnych (do 7 pkt);
- kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
- inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 pkt);
- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 pkt);
- przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt);
- przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt);
- przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 pkt);
- inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 pkt);
- różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika, a młodym rolnikiem: 15–25 lat (2 pkt), powyżej 25 lat (4 pkt);
- przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 pkt).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj