MRiRW: Będzie wsparcie dla hodowców norekBadania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach ostatecznie nie potwierdziły SARS-CoV-2 u norek. Dodatkowo hodowcy tych zwierząt będą mogli uzyskać wsparcie w związku nakazami i zakazami wydawanymi przez organy inspekcji weterynaryjnej w ramach zwalczania zakażeń SARS-CoV 2.
Ze względu na ograniczoną dostępność doradców pomagających rolnikom wypełnić wniosek, znacznemu wydłużeniu uległ czas skompletowania wymaganych dokumentów do programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Rolnicy apelują o wydłużenie terminu naboru wniosków.
Od 1 do 30 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała będzie wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc będzie przyznawana na operację polegającą na realizacji inwestycji, która: - przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000; - nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000; - nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany; - spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji. W przypadku, gdy operacja jest związana z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, pomoc przyznaje się, jeżeli poza ww. warunkami: 1) operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt z gatunku: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika (wschodnie), konie, osły, kozy, owce - zwanych dalej "zwierzętami trawożernymi"; 2) w wyniku realizacji tej operacji nastąpi: a) rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo b) zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. Jeżeli gospodarstwo jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym Agencji działającym w tym województwie, w którym położona jest największa część trwałych użytków zielonych wchodzących w skład tego gospodarstwa położonych na obszarze Natura 2000. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium. Prezes Agencji w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. (rpf) jp / Źródło: ARiMR
20 listopada 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Kto będzie mógł skorzystać z tego wsparcia?
Możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi są coraz większe. Poza zwiększającymi się potrzebami społeczeństwa w sektorze usług, wpływ zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi i produkty dostępne na obszarach wiejskich ma niewątpliwie również migracja ludzi z miasta na wieś, a wraz z nimi konkretne potrzeby na usługi i produkty, które mogli nabyć bez problemu w poprzednim miejscu zamieszkania, czyli w mieście.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu naboru wniosków w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.
Do końca września Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie Kół przewidziano w budżecie państwa 40 mln zł.
Z programu „Moja Woda” mogą skorzystać również gospodarstwa rolne, jednak, z założenia, instalacja objęta dofinansowaniem nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Do wykorzystania zostało jeszcze ponad 11 mln zł.
17 sierpnia 2020 roku jest ostatnim dniem naboru wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”.
reklama

Ogłoszenia

 
 

RSS Module