Emeryci i renciści o najniższych dochodach mają otrzymać najwyższą w ostatnich latach procentową podwyżkę w ramach wzrostu rent i emerytur. Generalnie jednak, od marca, zgodnie z przyjętym 11 grudnia ubr. projektem ustawy o rentach i emeryturach, wzrosną one o wskaźnik waloryzacji – 103,26 procent.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 grudnia 2018 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w wyjątkowych przypadkach nadal będzie honorować zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy również w formie papierowej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o obowiązywaniu od 1 grudnia 2018 r. nowych kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Seniorze, nie daj się oszukać – to kampania UOKiK mająca na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród osób starszych i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Partnerem akcji został KRUS.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS.
KRUS wraz z MRiRW poinformowały o podjęciu decyzji o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
KRUS podał wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników, które obowiązują w czwartym kwartale tego roku.
Prezydium NSZZ Solidarność zaskarżyło nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do Komisji Europejskiej. Przepisy dają możliwość zatrudniania pomocników rolnika, zwanych pomocnikami. Zdaniem związkowców taka forma zatrudnienia może być niezgodna z unijnym prawem.

RSS Module