-1.2°C

reklama
30 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.
Inwestycje w nawadnianie oraz rozwój usług rolniczych to dwa działania, w ramach których od dnia dzisiejszego, tj. 30 listopada, można ubiegać się o wsparcie.
Ze względu na ograniczoną dostępność doradców pomagających rolnikom wypełnić wniosek, znacznemu wydłużeniu uległ czas skompletowania wymaganych dokumentów do programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Rolnicy apelują o wydłużenie terminu naboru wniosków.
Inwestycje w nawadnianie gospodarstw, usługi dla rolników z dofinansowaniem, inwestycje na obszarach Natura 2000 oraz zabezpieczenie wód przed azotanami – to cztery programy, do których rolnicy mogą przystąpić jeszcze w tym roku.
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR. – Wśród nich jest np. program pomocy dla tych rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć swoje gospodarstwa w urządzenia nawadniające. Przed kolejnym sezonem wiosenno-letnim warto o takich inwestycjach pomyśleć. Zachęcam więc do zapoznania się z naszą ofertą pomocy i skorzystanie ze środków dostępnych z budżetu PROW 2014-2020.
Od 1 do 30 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała będzie wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc będzie przyznawana na operację polegającą na realizacji inwestycji, która: - przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000; - nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000; - nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany; - spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji. W przypadku, gdy operacja jest związana z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, pomoc przyznaje się, jeżeli poza ww. warunkami: 1) operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt z gatunku: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika (wschodnie), konie, osły, kozy, owce - zwanych dalej "zwierzętami trawożernymi"; 2) w wyniku realizacji tej operacji nastąpi: a) rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo b) zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. Jeżeli gospodarstwo jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym Agencji działającym w tym województwie, w którym położona jest największa część trwałych użytków zielonych wchodzących w skład tego gospodarstwa położonych na obszarze Natura 2000. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium. Prezes Agencji w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. (rpf) jp / Źródło: ARiMR
20 listopada 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Kto będzie mógł skorzystać z tego wsparcia?
Rolnicy zainteresowani małym przetwórstwem lub rolniczym handlem detalicznym będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o miesiąc wydłużyła termin przyjmowania wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Czy pandemia koronawirusa lub epidemia ASF mogą być traktowane jako siła wyższa, której działanie nie pozwoliło osiągnąć rolnikowi planowanych celów w przypadku korzystania z dotacji w PROW? - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada.
Rolnicy zainteresowani przetwórstwem produktów rolnych lub ich sprzedażą w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą już składać wnioski o dofinansowanie. 26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module