1.7°C

1/10

Dlaczego uprawa uproszczona, a nie tradycyjna?

Napisał  Sie 10, 2019

Dążenie do osiągnięcia maksymalnego plonu wymusza stosowanie zespołu zabiegów uprawowych, odpowiednio dobranych rodzajów i dawek nawozów, jak i środków ochrony roślin.

Należy pamiętać, że zabiegi agrotechniczne wpływają na zwiększenie żyzności gleby, jednak niewłaściwy wybór systemu uprawy wraz z nieracjonalnym nawożeniem może spowodować zaburzenia w naturalnym ekosystemie gleby.

Wyniki badań wybranych grup naukowców wskazują na negatywny wpływ intensywnego sposobu uprawy – uprawy tradycyjnej – który przyczynia się do zaniku naturalnej równowagi agrosystemu w glebach.

A zatem sposób uprawy wypływa istotnie na większość procesów zachodzących w glebie, m.ni. na rozwój oraz aktywność organizmów żyjących w glebie, które są ważnym wektorem do przekazywania cennych składników odżywczych roślinom.

W czasie wieloletniego stosowania orki obserwuje się wady, które nie są akceptowalne przez gatunki roślin w czasie ich uprawy, m.in. stosowanie uprawy tradycyjnej – orki – sprzyja przemieszczaniu się materii organicznej do głębszych warstw gleby, co może wpłynąć na zmniejszenie plonu roślin uprawnych.

Jakie korzyści może osiągnąć rolnik ze stosowania w uprawach uproszczeń?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, żeuprawa roli jest elementem agrotechniki charakteryzującym się dużą czaso- i energochłonnością. Wobec wzrastających cen energii, a wraz z nimi kosztów uprawy, widoczne jest większe zainteresowanie eliminacją tradycyjnej uprawy i zastąpieniem jej sposobem uproszczonym – bezorkowym, przede wszystkim w gospodarstwach wielkoobszarowych.

Wprowadzenie do praktyki uproszczeń niesie za sobą szereg zalet, jak: zapobieganie erozji gleby, zwiększenie wilgotności gleby, zmniejszenie zużycia paliwa, obniżenie emisji spalin, CO2 oraz zanieczyszczenia powietrza.

Dodatkowo redukują nakłady energetyczne – zapewniając tym wyższą efektywność energetyczną –, oszczędzają czas pracy oraz zatrzymują nawozy i pestycydy w wierzchniej warstwie gleby.

Co więcej, w trakcie stosowania uproszczeń w uprawie roli zwiększa się pula węgla organicznego oraz azotu, potasu i magnezu w biomasie mikroorganizmów, jak i w materii organicznej w glebie, co skutkuje lepszym plonowaniem roślin.

Ponadto niezbyt ekspansywny charakter uprawy zapobiega burzeniu naturalnej struktury gleby. Należałoby nadmienić, że długoletnia uprawa uproszczona (bezorkowa) w wyniku zwiększania liczebności i różnorodności mikroorganizmów zwalczających patogeny, ogranicza w znacznym stopniu występowanie chorób roślin, co jest istotne, aby ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

Dla lepszego poznania pozytywnego aspektu ze stosowania uprawy bezorkowej przedstawiam Państwu przykład uprawy pszenicy, gdzie znalezione wyniki badań wskazują na plusową modyfikację koncentracji składników pokarmowych w ziarnie rośliny, polepszając tym dorodność i wyrównanie ziarna oraz zawartość białka i glutenu mokrego.

W rezultacie wybór technologii uprawy ma kluczowe znaczenie nie tylko dla wielkości i jakości plonu, ale również dla ustabilizowania właściwości fizycznych i chemicznych środowiska glebowego.

Powszechnie stosowany w Polsce tradycyjny system uprawy roli oparty na orce i innych mechanicznych zabiegach doprawiających niszczy naturalną strukturę gleby, powodując jej przesuszanie wraz z przyspieszeniem mineralizacji materii organicznej – co nie jest wskazane w okresach susz, gdyż zostaje zmniejszona pojemność wodna.

Ponadto stosowanie ciężkiego sprzętu i częste zabiegi uprawowe przyczyniają się do zagęszczenia warstwy podglebia tworząc, tzw. podeszwę płużną, która dodatkowo ogranicza przenikanie wody i jej magazynowanie w głębszych partiach profilu.

Podsumowując, zwiększenie produkcji roślinnej możliwe jest poprzez ciągłe doskonalenie odmian roślin uprawnych w celu ograniczenia chemizacji oraz wybór właściwego systemu uprawy roli w tym uproszczeń, które wpłyną na polepszenie warunków bytowych w glebie oraz warunków ekologicznych i ekonomicznych, tak istotnych dla środowiska i Nas samych.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule uprawa uproszczona z większą ilością zalet, daje również więcej możliwości w kierunku dbania o środowisko naturalne w porównaniu do uprawy tradycyjnej.

(rup) AB

reklama