17.8°C

Można składać wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Napisał  Mar 10, 2020

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego. Wnioski należy składać w wyznaczonych terminach.

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału siewnego należy złożyć w następujących terminach:

- 15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
- 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
- 20 maja – dla ziemniaka,
- 31 sierpnia – dla gatunków roślin w dwuletnim cyklu rozmnażania,
- 10 marca – dla porzeczek i agrestu,
- 30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

W zależności od grupy lub gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka, również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej. Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

- w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
- w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót,
- w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji - dostawca

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art. 36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie. Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej oraz Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.

(rup) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

reklama