Pogłowie w dół, import świń w górę fotolia

Pogłowie w dół, import świń w górę

Napisał  Lut 01, 2019

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej na grudzień 2018. Dane pokazują, że ilość świń w Polsce drastycznie spada, a wzrasta import!

Wstępne dane pogłowia świń w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z grudniem 2017 r. spadek o 7,4%. Spadek pogłowia wystąpił w grupie prosiąt o 16,3%, warchlaków o 8,0% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 18,0%. W grupie świń na ubój (tuczniki) pogłowie wzrosło o 0,2%.

Na początku grudnia 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 027,7 tys. sztuk i było niższe o 880,5 tys. sztuk (o 7,4%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2018 r. – niższe o 799,8 tys. sztuk, tj. o 6,8%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2017 r. o 163,5 tys. sztuk (o 18,0%) do poziomu 744,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 115,5 tys. sztuk (o 18,7%) do 501,6 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2018 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 126,2 tys. sztuk (o 14,5%), w tym macior prośnych o 82,0 tys. sztuk, tj. o 14,1%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjnoużytkowych w grudniu 2018 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 20,7%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,2%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,9%,

w tym:
– lochy na chów razem – 6,8%,
– w tym lochy prośne – 4,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2017r. w 2018 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 3,3 p. proc.), a zmniejszył się udział pozostałych grup, w tym prosiąt o 2,2 p. proc., warchlaków o 0,2 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,9 p. proc..

Według wstępnych danych w okresie styczeń - listopad 2018 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 6863,6 tys. szt. i był o 7,4% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 15,3%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 44,0%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 32,1 kg wobec 32,4 kg w 2017 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,0%), mazowieckie (10,5%), łódzkie (10,1%) i kujawsko-pomorskie (9,9%). Najmniejsze udziały (poniżej 2%) miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,2%.

(rzw) jp / GUS

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia