Wydrukuj tę stronę
Apel ministra rolnictwa do firm skupujących produkty rolne fot. Paweł Pąk

Apel ministra rolnictwa do firm skupujących produkty rolne

Napisał  Wrz 09, 2019

Rolnicy dotknięci skutkami suszy, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą wywiązać się z umów na dostarczenie produktów rolnych, nie powinni być traktowani przez przedsiębiorców skupujących w sposób restrykcyjny.

Przedsiębiorcy powinni umożliwić rolnikom rozliczenie umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory przyszłoroczne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945), umowa na dostarczenie produktów rolnych musi zawierać wymagane prawem elementy, w tym m.in. postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. suszy).

Za wadliwą umowę, w której np. brak jest zapisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej kara wynosi 1% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5% zapłaty.

Kontrole prawidłowości zawierania umów przeprowadza dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517), przedsiębiorcy skupujący produkty rolne, wymuszający jednostronnie na rolnikach niekorzystne dla nich rozwiązania, po przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wyjaśniającego, mogą zostać uznani jako podmioty stosujące praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

Takie działanie zagrożone jest dotkliwą karą finansową w wysokości do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW