logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.okiemrolnika.pl

1. Wstęp
Serwis internetowy pod nazwą www.okiemrolnika.pl skierowany jest do osób zainteresowanych (konsumentów i przedsiębiorców) dostępem przez Internet do informacji związanych z szeroko rozumianym rolnictwem oraz ofert firm i instytucji współpracujących z Serwisem i zainteresowanych dostawą swoich produktów oraz usług do klientów poszukujących konkretnej oferty za pośrednictwem Serwisu.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.okiemrolnika.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem a także zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.
Serwis został przygotowany przez Okiem Rolnika Sp. z o.o. z siedzibą w Iwnie przy ulicy Gnieźnieńskiej 2, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706765 posiadająca NIP 7773299683, która jest właścicielem Serwisu i Serwisem zarządza.

2. REGULAMIN

2.1. DEFINICJE
SERWIS – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.okiemrolnika. pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i/ lub jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA przez Serwis.

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część

WŁAŚCICIEL – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Okiem Rolnika Sp. z o.o. z siedzibą w Iwnie przy ulicy Gnieźnieńskiej 2, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706765 posiadająca NIP 7773299683.Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 883 008 268 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

UŻYTKOWNIK– każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający, także zarejestrowany, który posiada swój LOGIN, HASŁO.

GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji w ramach Wolnego Dostępu.

WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną

INFORMACJA HANDLOWA - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

BAZA DANYCH - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości

POBIERANIE DANYCH - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia

WTÓRNE WYKORZYSTANIE - publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

A. usługi informacyjne

B. usługi wyszukiwania

C. usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług

OFERTA - propozycja portalu internetowego dotycząca sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur przedstawionych przez przedsiębiorców.

USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie

USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog

HANDEL - strona prowadzona i udostępniana w ramach usług obsługi i pośrednictwa handlu i usług, umożliwiająca UŻYTKOWNIKOM i Dostawcom zgłaszanie zapytań ofertowych oraz dokonywanie bezpośrednich transakcji kupna – sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili dokonywania czynności

KLIENT – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, który dokonuje Zamówienia za jego pośrednictwem

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:

1.1. Klientom – dostępu do do informacji prasowych, aktualności oraz oferty firm realizujących usługi, produkty oraz dostęp do informacji oraz możliwości dokonywania zamówień przez Internet u Dostawcy

1.2. Współpracującym z Serwisem Firmom, Instytucjom oraz Partnerom – pośrednictwa w przyjmowaniu od Klientów Serwisu i przekazywaniu do sprzedaży produktów i usług oraz możliwość zamieszczania materiałów reklamowych.

1.3. Gościom – dostępu do informacji o rolnictwie i ofertach oraz usługach w ramach Wolnego Dostępu.

2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.

3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

1 - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2 - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

3 - ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4 - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,

5 - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,

6 - ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy z Właścicielem, są udostępniane przez Serwis.

5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom oferowanych dostaw, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu poza Zamówieniem, które jest realizowane na zasadach określonych w pkt. 2.3 Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty i Zamówienia ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują natychmiast po opublikowaniu na stronach Serwisu.

10. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Użytkownik ma obowiązek:

1. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,

2. korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

3. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,

4. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela

5. ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,

6. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,

7. terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji oraz korzystania z Usług,

8. zawiadamiać niezwłocznie Właściciela o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu lub stron Współpracujących Właścicieli,

9. dostarczyć Właścicielowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.

3.2. Użytkownikowi nie wolno:

1. wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,

2. wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Serwisu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych Zamówień, ofert lub samemu sobie,

3. zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania

4. udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,

5. publikować na stronie komentarzy Serwisu informacji, które:

I. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,

II. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,

III. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.

2. Użytkownik ma prawo:

a. wglądu do swoich danych zebranych na Koncie lub w Bazach Danych,

b. zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu poprzez:

- stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego hasła, wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko Użytkownikowi,

4. wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.

5. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.

6. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:

a) zmian wyglądu stron www,

b) zmian funkcji stron www,

c) zmian w zawartości Witryn i stron (Serwisów) Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,

d) przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela, jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług oferowanych przez Reklamodawców. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Reklamodawca.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dokonanego przez Użytkownika. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Reklamo na zasadach określonych we wiążących Właściciela i Reklamodawcę umowach.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.

10. Właściciel nie odpowiada za:

1. treści opublikowane przez Użytkowników, Reklamodawców i Partnerów

2. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,

3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników

5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

a) wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela.

b) powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,

c) powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,

d) powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika. 

 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA.

1Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu / na Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela.

2Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

3Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

4Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona Użytkownika

2. numer telefonu Użytkownika

3. adres dostawy zamówionych przez Użytkownika produktów bądź usług

4. adresy elektroniczne Użytkownika

5. w przypadku przedsiębiorcy lub Dostawcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP.

5. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

OCHRONA PRYWATNOŚCI 

1) Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa / Użytkownika tylko wtedy, gdy:

1) osoba - Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba - Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4) Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel informuje każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii, promocjach, loteriach organizowanych w Serwisie; a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych Usług, w tym m.in. zakupów drogą on-line, aukcjach, giełdach, uczestnictwa w Forum; dostarczania im wybranych przez Użytkowników szczególnych informacji oraz innych indywidualnych świadczeniach.

5) Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.

6) Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.

7) Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez opuszczenie Serwisu. 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

1) Właściciel udostępniając Gościom, Użytkownikom, współpracującym Firmom i Partnerom dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.

2) Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

3) Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela lub przez inny uprawniony podmiot.

PROMOCJE

1) Promocje udostępnione Użytkownikom są promocjami Klientów reklamowych i partnerów serwisu i mogą występować w formie kuponów rabatowych, upustów, nagród i innych dostępnych przez prawo.

2) Kupony rabatowe (kupon) mogą być realizowane jedynie w ramach promocji w zakresie i czasie jej obowiązywania.

3) W celu wykorzystania kuponu, zamówienie musi być złożone przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został dodany do subskrypcji newslettera. Jest to warunkiem uzyskania rabatu.

4) Ilość kuponów rabatowych jest ograniczona.

5) Promocja może być odwołana przez Serwis w każdym czasie.

2.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem Serwisu a Gościem lub Użytkownikiem serwisu.

2) Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu, a Użytkowników pocztą elektroniczną, nie później, niż 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian.

3) Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

4) Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.

5) Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

6) Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.