22.9°C

fotografia ilustracyjna fotografia ilustracyjna

Krowy z Deszczna bez należytej opieki

Napisał  Lis 09, 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. otrzymał zawiadomienie o ponownym, swobodnym przemieszczaniu się bydła na terenie gminy Deszczno. Przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną urzędowa kontrola potwierdziła rozproszenie się w okolicach miejscowości Borek w gminie Deszczno pozostawionych bez opieki zwierząt.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy: „Do sprawowania opieki nad zwierzętami, od wydania na wniosek Biura Ochrony Zwierząt przez Sąd Karny w Gorzowie Wielkopolskim orzeczenia o przepadku stada bydła, zobowiązane jest to Biuro.

Organizacja ta od chwili otrzymania zawiadomienia o wydanym przez Sad prawomocnym orzeczeniu powinna sprawować kontrolę faktyczną nad wszystkimi zwierzętami. Ponadto Biuro Ochrony Zwierząt zobowiązane jest do zapewnienia zwierzętom odpowiedniej ochrony i opieki, jak również właściwego dla zwierząt gospodarskich dobrostanu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie zwrócił się Biura Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze o zabezpieczenie zwierząt i zapewnienie im właściwych warunków bytowania. Po tej interwencji rozpoczęto zapędzanie zwierząt na teren, na którym stado przebywało poprzednio.

Obecnie prowadzone są przez Inspekcje Weterynaryjną dalsze czynności urzędowe tj. kontrola w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt. Dalsze postępowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej będzie uzależnione od wyników tej kontroli. O ustaleniach kontroli zostanie poinformowany również Wójt gminy Deszczno.

Powiatowy Lekarz Weterynarii złożył zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierząt, tj. wykroczenia określonego w art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Kodeks wykroczeń)”.

(rpf) jp

reklama