Nowy nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” fotolia

Nowy nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Napisał  Wrz 22, 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014–2020.

Wnioski będzie można składać w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r.

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:
1. grupa producentów rolnych:
A. uznana od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,

- w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

- która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

2. organizacja producentów:

- uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

- która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego. Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:
* zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
* łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
* w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,
* zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych/organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia