30,6°C

reklama
reklama

Restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Napisał  Cze 04, 2021

Termin naboru wniosków dotyczący działania Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. Wysokość premii w tym naborze wynosi 60 tys. zł.

Wnioski o pomoc wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w następujący sposób:
- poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, lub składanie ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
- w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
- przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:
- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
a) gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
- przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:
- działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
- jego dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:
- I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama